اعضاي شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی هيات امناي استان خراسان شمالي

1- دكتر محمد قادري مقدم    رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

2-دکتر محمدرضا حسین زاده

3-سید مرتضی عظیم زاده

4-دکتر حمید دارابی.