اعضاي هيات اجرايي جذب هيات علمي استان خراسان شمالي

1- دكتر رجبعلي وثوقي مطلق   رئيس هيات اجرايي جذب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

2-دکتر محمود بخشی

3-دکتر محمود جاجرمی

4-حجت الاسلام حسین یوسفی فر

5-دکتر محمد قادری مقدم.