اعضاي كميسيون دائمي هيات امناي استان خراسان شمالي

1- دكتر رجبعلي وثوقي مطلق         رئيس كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

2-حجت الاسلام رضا نوری  عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

3-دکتر محمد ضمیریان        عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

4-دکتر جواد شاهين فر        عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

5-دکتر محمود جاجرمی      عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

6-دکتر علي شيعه علي    عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

7-دکتر حميد حاتمي       عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

8-ابوالفضل فرزي  عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي

9-حسين رستگار     عضو كميسيون دائمي هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي