اعضاي كميته انتصابات هيات امناي استان خراسان شمالي

1- دكتر رجبعلي وثوقي مطلق   رئيس كميته انتصابات هيات امناي استان خراسان شمالي

2-دکتر ابوالحسن مبیّن

3-مهندس جواد عبدی

4-اکبر علی بابایی

5-دکتر محمود جاجرمی.