دكتر حميد حاتمي رئيس دبيرخانه هيات امناي خراسان شمالي